கள்ளர் குல பட்டங்கள்

கள்ளர்களில் 2018 பட்டங்கள் உள்ளன
அரையர் என்றால் அரசன்/குறுநில மன்னன் என்று பொருள். எடுத்துகாட்டு பல்லவராயன் (பல்லவ +அரையன்), வானவராயன் (வானவர் +அரையன் ), மழவராயன் (மழவர் +அரையன்) போன்றவை. தமிழகத்தில் தஞ்சை கள்ளர் குலத்தின் 305 பட்டங்கள் அரசர்களை சுட்டும்:

1 பாண்டியராயர்,

2 பல்லவதரையர்,

3 பல்லவராயர்

4 சேதிராயர் (சோழனின் கிளைக்குடி)

5 பழுவேட்டரையர்(சோழன் பெண் எடுத்த சேரன் குலம்)

6 தஞ்சைராயர்

7 பழையாற்றரையர்(பறையாறு சோழர்களின் தலைநகரம் )

8 கொடும்பாளுர்ராயர் (மாமன்னன் ராஜராஜன் மனைவியின் குலம்,ராஜேந்திர சோழன் தாய்

9 வல்லத்தரையர்

10 முத்தரையர்

11 கொல்லத்தரையர்

12 கலிங்கராயர்

13 கொங்குராயர்

14 செம்பியதரையர்

15 கேரளராயர்

16 ஈழ்த்தரையர்

17 கச்சியராயர்

18 காடவராயர்

19 கடாரத்தரையர்

20 கச்சைராயர்

21 கோழிராயர் (கூழி என்றால் கரிகாலன் தலைநகர் உறையூரை குறிக்கும்)

22 கலிங்கராயதேவர்

23 களப்பாளராயர்

24 குறும்பராயர்

25 சோழகன்னகுச்சிராயர்

26 காலிங்கராயர்

27 செம்பியமுத்தரையர்

28 சம்புராயர்

29 சோழரையர்

30 சேதுராயர்

31 செம்பியரையர்

32 சோழதரையர்

33 சீனத்தரயைர்

34 சோழதிரையர்

35 சிங்களராயர்

36 தஞ்சிராயர்

37 செழியதரையர்

38 சிந்துராபாண்டிராயர்யர்

39 தேவராயர்

40 தமிழுதரையர்

41 தெலிங்கராயர்

42 தென்னதிரையர்

43 தென்னரையர்

44 தென்னறையர்

45 தென்னவராயர்

46 பாண்டுராயர்

47 மூவரையர்

48 மூவேந்த்ரையர்

49 மானமுத்தரையர்

50 மீனவராயர்மலைராயர்

51 மலையராயர்

52 மழவராயர்

53 முனைதரையர்

54 மலையராயர்

55 மலையரையர்

56 வங்கத்தரையர்

57 வங்கராயர்

58 வடுகராயர்

59 நாகராயர்

60 வாணாதிராயர்

61 வல்லவராயர்

62 வில்லவதரையனார்

63 வில்லவராயர்

64 வெங்கிராயர்

65 வாணரையர்

66 வாண்டராயர்

67 வண்டைராயர்

68 வேங்கைராயர்

69 வெங்கிராயர்,

70 அங்கராயர்.

71 ஆக்காட்டரையர்.

72 அன்கராயர்.

73 ஆற்காட்டரையர்.

74 அனகராயர்

75 அங்கதராயர்

76 ஆச்சராயர்

77 ஆச்சாண்டார்

78 உழுவாண்டார்.

79 அச்சிராயர்

80 அச்சுதராயர்

81 உமத்தரையர்

82 அத்திராயர்

83 அத்தியரையர்

84 ஆலத்தரையர்.

85 அமராண்டார்

86 அம்பராண்டார்

87 ஆற்க்காடுராயர்

88 அம்மையத்தரையர்

89 இராதராயர்

90 இராமலிங்கராயதேவர்

91 இராலிங்கராயதேவர்

92 ஓந்திரையர்

93 ஓந்தரையர்

94 ஓமாந்தரையர்

95 ஓமாமரையர்

96 இருப்பரையர்

97 அண்ணவசல்ராயர

98 கொங்கரையர்

99 கொங்ககரையர்

100 கொங்குதிரையர்

101 கொடிராயர்

102 காசிராயர்

103 கொடிக்கிராயர்,

104 கொடிக்கவிராயர்

105 கஞ்சராயர்

106 கொடும்பராயர்,

107 கொடும்பைராயர்

108 கடம்பராயர்

109 கொடும்புராயர்

110 கடம்பைராயர்

111 கொடும்மளுர்ராயர்

112 கொடும்பிராயர்,

113 கொடும்பையரையர்

114 கார்யோகராயர்

115 கட்டராயர்

116 கொழுந்தராயர்

117 கொற்றப்பராயர்

118 கொத்தப்பராயர்

119 கொற்றரையர்

120 கண்டராயர்

121 கண்டவராயர்

122 கோட்டரையர்

123 கோட்டையரையர்

124 கண்ணரையர்

125 கரம்பராயர்

126 கீழரையர்

127 கைலாயராயர்

128 கையராயர்

129 கரும்பராயர்

130 குச்சராயர்

131 குச்சிராயர்

132 குச்சியராயர்

133 குமதராயர்

134 கலிராயர்

135 குருகுலராயர்

136 குழந்தைராயர்

137 கொழந்தைராயர்

138 கொழந்தராயர்

139 கொழுந்தைராயர்,

140 களப்பாள்ராயர்,

141 கனகராயர்

142 கூத்தப்பராயர்

143 கன்னகொண்டார்

144 கொத்தப்பராயர்

145 கன்னக்குச்சிராயர்

146 கன்னராயர்

147 கன்னிராயர்

148 கேளராயர்

149 சக்கரையர்

150 சாக்கரையர்

151 சக்கராயர்

152 செம்பரையர்

153 சக்காராயர்

154 சங்கரராயர்

155 சோழுதிரையர்

156 சோதிரையர்

157 செல்லரையர்

158 செனவராயர்

159 சன்னவராயர்

160 சனகராயர்

161 சன்னராயர்

162 சென்னிராயர்

163 சன்னவராயர்

164 சாணரையர்

165 சாத்தரையர்

166 சாமுத்தரையர்

167 சாமுத்திரையர்,

168 சேண்ராயர்

169 செனவராயர்

170 சிங்கராயர்

171 சேந்தராயர்

172 சிந்துராயர்

173 சிறுநாட்டுராயர்

174 சிறுராயர்

175 சேறைராயர்

176 சேற்றூரரையர்

177 சுக்கிராயர்

178 சுக்கிரபராயர்

179 சுக்கிரியராயர்

180 சுந்தரராயர்

181 சொரப்பரையர்

182 சோதிரையர்

183 தேசுராயர்

184 தனஞ்சராயர்

185 திருக்காட்டுராயர்

186 தம்பிராயர்

187 தனராயர்

188 தோப்பைராயர்

189 தலைசைராயர்,

190 துண்டராயர்

191 தனசைராயர்

192 துண்டுராயர்

193 துண்டீரராயர்

194 தனிராயர் ,

195 நண்டல்ராயர்

196 நந்திராயர்

197 நந்தியராயர்

198 நாட்டரையர்

199 நாட்டறையர்

200 நரசிங்கராயர்

201 நெடுந்தரையர்

202 நன்னிராயர்

203 நெல்லிராயர்

204 பகட்டுராயர்

205 பூழிராயர்

206 பூவனையரையர்

207 பங்களராயர்

208 பாச்சிராயர்

209 பேரரையர்,

210 பேதரையர்

211 பாண்டராயர்

212 பஞ்சராயர்

213 பஞ்சந்தரையர்

214 பஞ்சநதரையர்

215 பாப்பரையர்

216 பொய்ந்தராயர்

217 போய்ந்தராயர்

218 போய்ந்தரராயர்

219 பட்டுராயர்

220 பொன்னவராயர்

221 பாலைராயர்

222 பால்ராயர்

223 பிச்சராயர்

224 பதுங்கராயர்

225 பதுங்கரார்

226 பிரமராயர்

227 பிலியராயர்

228 பயிற்றுராயர்

229 பரங்கிலிராயர்

230 பரங்கிராயர்

231 பருதிராயர்

232 புள்ளராயர்

233 பிள்ளைராயர்

234 போதரையர்

235 பூராயர்

236 பனைராயர்

237 மாதராயர்

238 மாதைராயர்

239 மாதுராயர்

240 மாத்துராயர்

241 மங்கலராயர்

242 மாதவராயர்

243 மாந்தராயர்

244 மாந்தையரையர்,

245 மாந்தரையர்

246 மட்டைராயர்

247 மேனாட்டரையர்

248 மணிராயர்

249 மண்டலராயர்

250 மண்டராயர்

251 மாவாளியார்

252 மண்ணிராயர்

253 மணிக்கராயர்

254 மாளுவராயர்

255 மானத்தரையர்

256 மருங்கராயர்

257 பருங்கைராயர்

258 கைராயர்

259 விக்கிரமத்தரையர்

260 விசயராயர்

261 வங்கனராயர்

262 விசையராயர்

263 வங்காரமுத்தரையர்

264 விசராயர்

265 விசுவராயர்

266 வங்கானமுத்திரையர்

267 விசுவரார்

268 வஞ்சிராயர்

269 வாஞ்சிராயர்

270 விஞ்சிராயர்

271 விஞ்சைராயர்

272 வடுராயர்

273 விசலராயர்

274 வடுராயர்,

275 விசுவராயர்

276 வல்லவரையர்

277 விண்டுராயர்

278 வீண்டுராயர்

279 விருதுளார்

280 விலாடத்தரையர்

281 வில்லவதரையர்

282 வில்வராயர்

283 விழுப்பாதராயர்

284 விற்பன்னராயர்

285 வீணதரையர்,

286 வெட்டுவராயர்

287 வணதரையர்

288 வாணதிரையர்

289 வாணாதரையர்

290 வீணாதரையர்

291 வீனைதிரையர்

292 வெங்கிராயர்

293 வாலிராயர்

294 வேம்பராயர்

295 வாளுவராயர்

296 வேள்ராயர்

297 வாள்ராயர்

298 வைகராயர்

299 வையராயர்

300 வைராயர்

301 வயிராயர்

302 பிள்ளைராயர்

303 கழுத்திரையர்

304 செட்டரையர்

305 தழிஞ்சிராயர்

அகத்தியர்
அகத்தியார்
அங்கதராயர்
அங்கராயர்
அங்கராயர்.
அங்கரார்
அங்கரான்,
அச்சமறியார்.
அச்சித்தேவர்.
அச்சிப்பிரியர்
அச்சிராயர்
அச்சுத்தேவர்.
அச்சுதத்தேவர்.
அச்சுதபண்டாரம்.
அச்சுதர்.
அச்சுதராயர்
அசையாத்துரையர்
அசையாத்துரையார்.
அடக்கப்பட்டார்.
அடக்குப்பாச்சியார்
அடங்காப்பிரியர்
அடவளைந்தார்.
அடைக்கப்பட்டார்
அடைவளைஞ்சார்.
அடைவளைந்தார்.
அண்டக்குடையர்
அண்டங்கொண்டார்.
அண்டப்பிரியர்
அண்டம்வளைந்தார்.
அண்டமுடையர்.
அண்டாட்சியார்
அண்ணவசல்ராயர
அண்ணாகொண்டார்
அண்ணுண்டார்.
அண்ணுத்திப்பிரியர்.
அண்ணுப்பிரியர்.
அண்ணூத்திப்பிரியர்.
அத்தாணியார்
அத்திஅரையர்.
அத்திப்பிரியர்
அத்தியரையர்.
அத்தியாக்கியார்.
அத்தியாளியார்.
அத்திராயர்.
அத்திரிமாக்கியார்
அத்திரியர்.
அத்திரியாக்கியார்.
அதிகமார்.
அதிகாரி
அதிகாரியார்
அதிகையாளியார்
அதியபுரத்தார்
அதியமார்
அநந்தர்.
அம்பர்கொண்டார்
அம்பர்த்தேவர்
அம்பராண்டார்
அம்பலத்தார்.
அம்பலம்.
அம்பாணர்.
அம்பானை
அம்பானைத்தேவர்
அம்பானைத்தேவர்
அம்பானையர்
அம்மலத்தேவர்.
அம்மாலைத்தேவர்.
அம்மானைத்தேவர்.
அம்மையத்தரையர்
அம்மையத்தேவர்.
அம்மையதேவர்
அம்மையர்
அம்மையன்
அம்மையார்.
அமரகொண்டார்.
அமரண்டார்.
அமராண்டார்
அயிரப்பிரியர்
அரசதேவர்
அரசப்பிரியர்.
அரசர்.
அரசாட்சியார்.
அரசாண்டார்
அரசாளர்.
அரசாளியார்.
அரசுக்குடையர்.
அரசுக்குடையார்.
அரசுக்குவாச்சார்.
அரசுக்குழைத்தார்.
அரசுக்குளைச்சார்.
அரசுகொண்டார்
அரசுடையர்
அரசுடையார்.
அரசுப்பிரியர்
அரதர்
அரதர்
அரிப்பிரியர்
அரியதன்.
அரியப்பிள்ளை.
அரியபிள்ளை.
அருண்மொழித்தேவர்.
அருமடார்
அருமடார்.
அருமத்தலைவர்
அருமநாட்டார்.
அருமநாடர்.
அருமநாடார்.
அருமைநாட்டார்.
அருமைநாடார்.
அருமொழிதேவர்.
அருவநாடார்
அருவாத்தலையர்.
அருவாத்தலைவர்.
அருவாநாட்டார்
அருவாநாடர்.
அல்லிநாடாள்வார்.
அலங்கற்பிரியர்.
அலங்காரப்பிரியர்.
அலும்புள்ளார்
அறந்தர்.
அன்கராயர்.
அன்னக்கொடியர்.
அன்னக்கொடியார்.
அன்னமுடையார். .
அன்னவாசல்ராயர்.
அன்னவாயில்ராயர்.
அனகராயர்
ஆக்கடையர்.
ஆக்காட்டரையர்.
ஆக்காட்டியர்
ஆக்காட்டியார்.
ஆச்சங்கொண்டார்
ஆச்சத்தேவர்
ஆச்சர்
ஆச்சராயர்
ஆச்சாண்டார்
ஆச்சாப்பிரியர்.
ஆச்சாலளியார்.
ஆச்சாளர்.
ஆஞ்சாததேவர்.
ஆட்சிப்பிரியர்.
ஆடல்மெய்ச்சியார்.
ஆதனழியார்
ஆதாழியார்.
ஆதித்தநெடுவண்டார்.
ஆதித்தர்,
ஆதித்தர்.
ஆதியார்.
ஆதிவாத்தர்.
ஆதிவாத்தார்
ஆதிவாத்தார்.
ஆந்தையர்
ஆந்தைராயர்
ஆநந்தர்.
ஆப்பிலியர்
ஆய்ப்பிரியர்.
ஆயப்பிரியர்.
ஆர்சுத்தியார்.
ஆர்சுற்றியார்.
ஆரக்கண்ணியர்
ஆரக்கண்ணியர்.
ஆரக்கண்ணியார்.
ஆரச்சுத்தியார்
ஆரஞ்சுற்றியார்.
ஆரம்பூண்டார்.
ஆரமுண்டார்.
ஆராளியார்
ஆரிச்சுற்றியார்
ஆரூராண்டார்
ஆரூரார்.
ஆரூராளியார்.
ஆலங்கொண்டார்
ஆலத்தரையர்.
ஆலத்தொண்டமார்
ஆலத்தொண்டார்.
ஆலப்பிரியர்.
ஆலம்பிரியர்
ஆவண்டார்
ஆவணத்தார்
ஆவத்தயர்.
ஆவத்தார்.
ஆவத்தியார்.
ஆவாண்டார்.
ஆவாண்டையார்
ஆவாளியார்.
ஆள்காட்டியர்
ஆள்காட்டியார்.
ஆளம்பிரியர்.
ஆளற்பிரியர்.
ஆளற்பிரியர்.
ஆளியார்.
ஆற்க்காடுராயர்
ஆற்காட்டரையர்.
இடங்காப்பிறந்தார்.
இரச்சாப்பிரியர்
இரட்டப்பிரியர்.
இரட்டப்பிலியர்
இராக்கசர்.
இராக்கதர்.
இராங்கப்பிரியர்
இராங்கிப்பிலியர்.
இராங்கியர்
இராசகுலம்
இராசப்பிரியர்.
இராசாப்பிரியர்.
இராசாளியார்.
இராதரன்
இராதராண்டார்,
இராதராண்டார்.
இராதராயர்.
இராதரார்.
இராமலிங்கராயதேவர்.
இராயங்கொண்டார்.
இராயதேவர்.
இராயப்பிரியர்.
இராயமுண்டார்.
இராயர்
இராயாண்டார்.
இராயாளர்
இராயாளியார்.
இராரண்டர்
இராரண்டர்.
இராரண்டார்,
இராரண்டார்.
இராலிங்கராயதேவர்.
இராஜாளியார்.
இருங்கள்ளர்.
இருங்களர்.
இருங்களார்
இருங்கோஇளர்.
இருங்கோளர்.
இருப்பரையர்
இரும்பர்
இளங்கொண்டார்.
இளந்தாரியார
இளமுண்டார்.
இறையாண்டார்.
ஈங்கொண்டார்
ஈச்சங்கொண்டார்.
ஈழ்த்தரையர்
ஈழங்கொண்டர்.
ஈழமுண்டார்
உத்தங்கொண்டார்.
உத்தப்பிரியர்
உத்தப்பிரியர்.
உத்தமங்கொண்டார்.
உத்தமண்டார்.
உத்தமாண்டார்.
உத்தமுண்டார்
உத்தாரப்பிரியர்.
உத்தாரப்பிலியர்.
உதாரப்பிரியர்.
உதாரப்பிலியர்
உமத்தரையர்
உய்யக்கொண்டார்
உரங்கார்
உரந்தையாளர்
உலகங்கத்தார்.
உலகம்காத்தார்
உலகுடையர்
உலகுடையார்.
உலகுய்யர்.
உலயர்
உழுக்கொண்டார்
உழுப்பிரியர்.
உழுவண்டார்.
உழுவாட்சியார்.
உழுவாண்டார்.
உழுவாளர்
உழுவாளியார்.
உழுவுடையர்.
உழுவுடையார்.
உறந்தைகொண்டார்
உறந்தைப்பிரியர்
உறந்தையர்
உறந்தையாட்சியார்.
உறந்தையாண்டார்
உறந்தையாளியார்.
உறந்தையுடையர்.
உறந்தையுடையார்.
உறந்தைராயர்
உறயர்.
உறியர்
உறியர்.
ஊணர்.
ஊணியர்
ஊணியர்
ஊமத்தநாடர்.
ஊமத்தநாடார்.
ஊமத்தயர்
ஊமைப்பிரியர்.
ஊமைப்பிலியர்
ஊரத்திநாடார்.
ஊரத்தியர்.
ஊரத்தியார்.
ஊரர்ன்பீலியர்.
ஊரான்பிலியர்.
எண்ணாட்டுப்பிரியர்,
எத்திப்பிரியர்,
எத்தியப்பிரியர்.
எத்தொண்டார்,
ஏகம்பத்துப்பிரியர்.
ஏகம்பத்தொண்டார்
ஏத்திப்பிரியர்,
ஏத்திரிப்பிரியர்
ஏத்தொண்டார்
ஏன்னாட்டுப்பிரியர்
ஏனாதிகொண்டார்
ஏனாதிநாட்டுப்பிரியர்.
ஏனாதிப்பிரியர்,
ஏனாதியார்
ஐந்நூற்றுப்பிரியர்.
ஐயப்பிரியர்,
ஐரைப்பிரியர்,
ஒண்டிப்பிரியர்,
ஒண்டிப்பிலியர்.
ஒண்டிப்புலியார்
ஒமனாயர்,
ஒளிகொண்டார்
ஒளிப்பிரியர்
ஒளியாட்சியார்
ஒளியாண்டார்
ஒளியாளார்
ஒளியாளியார்.
ஒளியுடையர்
ஒளியுடையார்,
ஒளிராயார்.
ஒளிவிராயர்
ஒற்றையர்
ஒற்றையார்.
ஓசையர்
ஓசையார்,
ஓட்டம்பிடிக்கியார்
ஓட்டம்பிடுக்கியார்,
ஓடம்போக்கியார்
ஓந்தரையர்
ஓந்திரியர்,
ஓந்திரையர்,
ஓம்பிரியர்
ஓமசையர்,
ஓமாந்தரையர்
ஓமாமரையர்
ஓமாமுடையர்
ஓமாமெபிரியர்,
ஓயாம்பிலியர்
ஓனாயர்
கக்குடையர்
கங்கநாட்டார்
கங்கநாட்டார்,
கங்கநாட்டார்,
கங்கநாடர்,
கங்கர்
கங்கர்
கங்காளநாட்டார்
கங்கைநாட்டார்,
கங்கைநாடர்,
கங்கைராயர்
கச்சியராயர்
கச்சிராயர்,
கச்சைராயர்,
கஞ்சர்
கஞ்சராயர்
கட்டத்தேவர்
கட்டயர்
கட்டராயர்
கட்டவிடார்
கட்டவெட்டியார்
கட்டாணியார்
கட்டைக்குண்டார்
கட்டைகொண்டார்,
கட்டையார்,
கட்டையாளியார்,
கடம்பப்பிரியர்,
கடம்பர்
கடம்பராயர்,
கடம்பரார்
கடம்பையர்
கடம்பைராயர்
கடாத்தலையர்
கடாத்தலைவர்,
கடாத்திரியர்
கடாரத்தரையர்,
கடாரத்தலைவர்,
கடாரந்தாங்கியார்,
கடாரம்கொண்டார்,
கடாரம்தாங்கியார்
கடியப்பிலியர்
கண்டப்பிரியர்
கண்டப்பிள்ளை,
கண்டபிள்ளை,
கண்டர்,
கண்டர்கிள்ளி,
கண்டர்சில்லி
கண்டராயர்,
கண்டவராயர்
கண்டியர்,
கண்டியார்
கண்டுவார்
கண்ணரையர்
கணியர்
கத்தரிகொண்டார்,
கத்தரிநாடர்,
கத்தரியர்,
கத்தரியாளியார்
கத்திநாடர்
கத்திரியர்,
கத்தூரிமுண்டார்
கத்தூரியர்
கத்தூரியர்
கதவடியார்
கரங்கொண்டார்,
கரடியார்,
கரம்பராயர்
கரம்பியத்தார்
கரம்பைகொண்டார்
கரம்பையர்,
கரம்பையார்,
கரமுண்டார்
கரமுண்டார்
கருக்கொண்டார்,
கருடிகருப்பக்கள்ளர்
கருடியார்
கருடியார்
கருத்துண்டார்,
கருப்பக்கள்ளன்
கருப்பட்டியர்
கருப்பட்டியார்,
கருப்பற்றியார்,
கருப்பிரியர்
கருப்புளார்
கருப்பூண்டார்
கருப்பூரார்
கருப்பையர்,
கரும்பர்,
கரும்பராயர்
கரும்பற்றியார்,
கரும்பாட்சியார்
கரும்பாண்டார்
கரும்பாளர்
கரும்பாளியார்,
கரும்புகொண்டார்
கரும்புடையர்
கரும்பூரார்
கருமண்டார்,
கருமர்
கருமர்
கருவபாண்டியர்
கருவாட்சியார்
கருவாண்டார்
கருவாளர்
கருவாளியார்,
கருவுடையர்
கருவுடையார்,
கருவூரார்,
கலயர்
கலிங்கராயதேவர்,
கலிங்கராயர்,
கலியர்
கலியனார்
கலியாட்சியார்
கலிராயர்
கவுண்டர்
கழுத்திரையர்
கள்வன்
களக்கடையர்,
களக்குடையர்,
களக்குடையார்,
களத்துவென்றார்
களந்தண்டார்,
களந்தையாண்டார்
களப்பளார்,
களப்பாடியார்
களப்பாள்ராயர்,
களப்பாளர்,
களப்பாளராயர்
களப்பாளியார்,
களப்பிரர்
களப்பிலார்,
களபர்,
களமுடையர்
களமுடையார்,
களர்
களரி
களவர்,
களள்குழியார்
களாவர்,
கன்னக்குச்சிராயர்
கன்னகொண்டார்
கன்னதேவர்
கன்னப்பட்டையார்
கன்னப்படையர்,
கன்னப்படையார்,
கன்னப்பிரியர்
கன்னபாண்டியர்
கன்னமுடையர்
கன்னமுடையார்,
கன்னராயர்,
கன்னவண்டி
கன்னாட்சியார்
கன்னாண்டார்
கன்னாளர்
கன்னாளியார்,
கன்னிராயர்
கன்னைக்காரர்
கனகராயர்
காக்கரிவெட்டி
காங்கயர்,
காங்கயார்,
காங்கியர்
காங்கெயர்,
காங்கேயர்,
காசிநாடர்,
காசிநாடார்
காசிராயர்
காடப்பிள்ளை
காடவராயர்
காடுவெட்டி,
காடுவெட்டியார்
கார்கொண்டார்
கார்ப்பிரியர்
கார்யோகர்
கார்யோகராயர்
காராட்சியார்
காராண்டார்
காராளர்
காரி
காரி,
காரியார்
காருடையர்
காருடையார்,
காரைக்காச்சியார்
காரையாட்சியார்
காலாக்குடியர்
காலாக்குடியார்,
காலாடியார்,
காலிங்கராயதேவர்
காலிங்கராயர்
காவலகுடியர்,
காவலகுடியார்,
காவலாளியார்,
காவலியார்,
காவளியார்,
காவாடியார்
காவாலியார்,
காவிரிவெட்டி,
காவெட்டார்
காவெட்டி,
காளியார்
கிருட்டினர்
கிழப்பிரியர்
கிள்ளிகண்டார்,
கிள்ளிகொண்டார்,
கிள்ளிநாடர்,
கிள்ளியாண்டார்,
கிள்ளியார்
கிள்ளிராயர்,
கிளக்கட்டையார்
கிளாக்கடையர்
கிளாக்கடையார்,
கிளாக்கர்
கிளாக்குடையர்,
கிளாக்குடையார்,
கிளாவர்,
கிளிகண்டார்,
கிளிநாடர்
கிளிப்பாண்டார்
கிளியாண்டார்,
கிளியாண்டார்,
கிளியிநார்
கிளிராயர்
கிளுப்பாண்டார்
கீரக்கட்டையர்,
கீரமுடையர்,
கீரமுடையார்,
கீரரையர்,
கீருடையர்,
கீருடையார்,
கீரைக்கட்டையார்
கீரையர்
கீழ்க்கொண்டார்
கீழண்டார்,
கீழரையர்
கீழாட்சியார்
கீழாட்சியார்
கீழாண்டார்
கீழாளர்
கீழாளியார்,
கீழாளியார்,
கீழுடையர்
கீழுடையர்
கீழுடையார்,
கீழையர்
குங்க்கிலியர்
குச்சராயர்,
குச்சியராயர்
குச்சிராயர்,
குட்டுவர்
குட்டுவழியர்,
குட்டுவள்ளியர்
குடிக்கமுண்டார்,
குடிகொண்டார்,
குடிபாலர்
குடியாளர்,
குண்டையர்,
கும்பத்தார்,
கும்பந்தார்
கும்மாயன்
குமதராயர்
குமரண்டார்,
குமரநாடர்
குமரர்
குமரையண்டார்
குமரையாண்டார்,
குமறண்டார்,
குமாரண்டார்,
குமாராண்டார்,
குருக்குடையர்
குருக்குடையார்,
குருக்கையர்
குருக்கையாண்டார்
குருகுலராயர்
குழந்தைராயர்,
குளிகொண்டார்
குறுக்கண்டார்,
குறுக்களாஞ்சியார்
குறுக்காட்சியார்
குறுக்காண்டார்,
குறுக்காளர்
குறுக்காளியார்,
குறுக்கைப்பிரியர்
குறுக்கொண்டார்
குறும்பர்
குறும்பராயர்
கூசார்,
கூட்டர்
கூடலர்
கூத்தப்பராயர்,
கூர்சார்
கூரராசர்
கூரராயர்,
கூராயர்
கூராயர்
கூரார்,
கூழாக்கியார்
கூழாணியார்
கூழாளியார்,
கூழையர்
கேரளராயர்
கேரளாந்தகன்
கேளராயர்
கையராயர்
கைராயர்
கைலாயதேவர்
கைலாயராயர்
கொங்ககரையர்,
கொங்கணர்
கொங்கரையர்,
கொங்குதிரையர்
கொங்குராயர்
கொட்டையண்டார்,
கொட்டையாண்டார்
கொடிக்கமுண்டார்
கொடிக்கமுண்டார்,
கொடிக்கவிராயர்
கொடிக்கிராயர்,
கொடிகொண்டார்,
கொடிபாலர்
கொடியாளர்,
கொடிராயர்,
கொடுப்புலியர்,
கொடுப்புலியார்
கொடும்பப்பிரியர்
கொடும்பர்,
கொடும்பராயர்,
கொடும்பாளுர்ராயர்,
கொடும்பிராயர்,
கொடும்புராயர்
கொடும்புலியர்,
கொடும்பைப்பிரியர்,
கொடும்பையர்
கொடும்பையரையர்
கொடும்பைராயர்,
கொடும்மளுர்ராயர்
கொண்டையர்
கொத்தப்பராயர்
கொத்தப்பராயர்
கொத்தப்பிரியர்
கொத்தமாண்டார்
கொப்பாண்டியர்
கொம்பட்டி
கொல்லத்தரையர்,
கொல்லமுண்டார்
கொழந்தராயர்,
கொழந்தைராயர்,
கொழுந்தராயர்
கொழுந்தைராயர்,
கொளந்தைராயர்
கொற்றங்கொண்டார்
கொற்றப்பராயர்,
கொற்றப்பிரார்,
கொற்றப்பிரியர்,
கொற்றபிரியர்,
கொற்றமாண்டார்,
கொற்றரையர்
கொற்றாட்சியார்
கொற்றாண்டார்
கொற்றாளர்
கொற்றாளியார்,
கொன்டையர்,
கொன்றையர்
கொன்றையர்,
கொன்னமுண்டார்
கோட்டரையர்
கோட்டைகருட்டியார்
கோட்டைத்திரையர்
கோட்டைமீட்டர்
கோட்டையரையர்,
கோட்டையாண்டார்
கோட்டையாண்டார்,
கோதண்டப்பிரியர்,
கோதண்டப்புலியர்
கோப்பணர்,
கோப்பர்
கோப்பனார்
கோப்புலிங்கம்
கோபாண்டியர்,
கோபாலர்
கோரர்
கோரர்
கோழயர்,
கோழியர்
கோழியர்
கோழிராயர்
கோறர்
கோன்றி
கோனாடுகொண்டார்
கோனெரிகொண்டார்
கோனெரிமேல்கொண்டார்,
கோனெரிமேல்கொண்டான்,
கோனெரிமேற்கொண்டார்
கோனேரி
சக்கரநாட்டார்
சக்கரநாடர்
சக்கரப்பநாட்டாள்வார்,
சக்கரர்
சக்கராயர்,
சக்கரை,
சக்கரையப்பநாட்டாள்வார்,
சக்கரையர்,
சக்காராயர்
சங்கத்தியார்,
சங்கப்பிரியர்,
சங்கப்பிலியர்,
சங்கரதேவர்
சங்கரர்
சங்கரராசர்
சங்கரராயர்
சங்காத்தியர்,
சங்காத்தியார்,
சங்கேந்தியார்
சட்டம்பி
சட்டம்பிய
சண்டப்பிரதேவர்
சத்திரங்கொண்டார்
சந்திரதேவர்
சம்பட்டி
சம்பட்டியார்
சம்பிரத்தேவர்,
சம்பிரதியார்
சம்பிரதேவர்
சம்புராயர்
சம்புவராயர்
சம்மதிராயர்
சமட்டியார்,
சமயதேவர்
சமயர்,
சமயாட்சியார்
சமயாளியார்,
சமையர்
சயங்கொண்டார்,
சர்க்கரை,
சர்க்கரையப்பநாட்டாள்வார்
சரபோதி
சரவணர், சரவர்
சவுட்டியார்,
சவுளி
சவுளியார்
சன்னநாடர்,
சன்னராயர்,
சன்னவராயர்
சன்னவராயர்,
சன்னாடர்
சனகராயர்
சனகராயர்,
சாக்கரையர்
சாகொடைதாங்கியார்
சாகோட்டைதாங்கியார்,
சாடியார்
சாணர்,
சாணர்,
சாணரையர்
சாணையர்
சாணையர்,
சாத்தயர்
சாத்தரையர்
சாதகர்
சாம்பலாண்டியார்
சாம்பாளியார்,
சாமுத்தரையர்,
சாமுத்திரியர்
சாமுத்திரையர்,
சாலியதேவர்
சாவளியார்,
சாவாடியர்,
சாளுக்கியர்
சாளுவர்
சானூரர்
சிக்கராயர்,
சிங்கநாடார்
சிங்கப்பிலியர்,
சிங்கப்பீலியர்,
சிங்கப்புலியர்
சிங்கராயர்
சிங்களநாடர்,
சிங்களப்பிரியர்,
சிங்களர்,
சிங்களராயர்
சிங்களாந்தகன்,
சிங்களார்
சிங்களாளியர்,
சிங்களேந்தியார்
சிங்காரிக்கர்
சிங்காரியர்,
சிட்டாட்சியார்,
சித்தாட்சியார்
சிந்துராயர்
சிந்துராயர்
சிலம்பர்,
சிலுகியர்,
சிலுப்பர்,
சிலுப்பியர்,
சிலுப்பியார்
சிவந்தாக்கி
சிவலிங்கதேவர்
சிவலிதேவர்
சிவன்,
சிற்றாட்சியார்,
சிறுநாட்டுராயர்
சிறுநாடர்
சிறுப்பிரியர்
சிறுமடார்
சிறுமாடர்,
சிறுராயர்
சீனத்தரயைர்
சுக்கிரபராயர்,
சுக்கிரர்
சுக்கிராயர்,
சுக்கிரியராயர்
சுண்டையர்,
சுண்டையார்,
சுத்தவீரர்,
சுந்தர்
சுந்தரராயர்
சுரக்குடியார்,
சுரக்குடையர்,
சுரப்பிடுங்கியர்,
சுரைப்பிடுங்கியார்,
சுற்றிவீரர்
சுன்றயர்
சூரக்குடையர்,
சூரக்கொடையர்
சூரக்கோட்டையர்
சூரக்கோட்டையார்,
சூரப்பிடுங்கியர்
சூரப்பிரியர்,
சூரப்பிலியர்
சூரயர்,
சூரியர்
செட்டரையர்
செட்டியார்
செந்தார்,
செந்தியார்
செம்படையர்,
செம்படையார்,
செம்பர்,
செம்பரையர்
செம்பியங்கொண்டார்,
செம்பியத்தரசு
செம்பியதரையர்
செம்பியப்பிரியர்,
செம்பியமுடையர்
செம்பியமுடையர்
செம்பியமுடையார்,
செம்பியமுத்தரசு,
செம்பியமுத்தரையர்,
செம்பியமுத்திரியர்
செம்பியர்,
செம்பியரையர்
செம்பிலியர்,
செம்பிழியர்
செம்புடையர்
செம்பொர்
செம்பொன்கொண்டார்
செம்மைக்காரர்
செம்மைக்காரர்
செம்மைகொண்டார்
செம்மைகொண்டார்
செயங்கொண்டார்,
செல்லர்
செல்லரையர்
செழியதரையர்
சென்னண்டார்
சென்னண்டார்
சென்னாடார்
சென்னிகொண்டார்,
சென்னித்தலைவர்
சென்னிநாடர்,
சென்னியாண்டார்,
சென்னிராயர்
செனவராயர்
செனவராயர்,
சேங்கொண்டார்
சேண்கொண்டார்,
சேண்டப்பிரியர்,
சேண்டாப்பிரியர்,
சேண்பிரியர்,
சேண்ராயர்,
சேணர்,
சேணரையர்,
சேணாடர்,
சேணாண்டார்,
சேணாநாடார்,
சேத்தூரியர்
சேதிநாடர்
சேதிராயர்
சேதிரார்,
சேதுநாடர்,
சேதுராயர்,
சேதுரார்
சேந்தமடையார்
சேந்தமுடையர்,
சேந்தமுடையார்,
சேந்தர்,
சேந்தராயர்,
சேந்தூரியர்,
சேப்பிழார்
சேப்பிளார்,
சேய்ஞலரையர்,
சேய்ஞலாட்சியார்
சேய்ஞலாண்டார்
சேய்ஞலாளர்
சேய்ஞலாளியர்,
சேய்ஞற்கொண்டார்,
சேய்ஞற்பிரியர்
சேய்நற்பிரியர்
சேய்ப்பிரியர்
சேய்ப்பிளர்,
சேர்வை
சேர்வைகாரர்,
சேரமுடியர்,
சேலைக்கொண்டார்
சேவன்
சேற்றூரரையர்
சேறியர்
சேறைமுடியர்
சேறைராயர்
சேனக்கொண்டார்
சேனக்கொண்டார்,
சேனாதி,
சேனாதிபதி,
சேனாதிபதியார்,
சேனாதிபர்
சேனாதியார்,
சேனாபதியார்,
சேனைக்கொண்டார்,
சேனைகொண்டார்
சேனைகொண்டார்,
சேனைத்தலையர்
சேனைத்தலைவர்,
சேனைநாடர்,
சேனைநாடார்
சேனைநாடார்
சேனைநாடார்,
சொக்கராயர்,
சொரப்பரையர்,
சொரப்பளிங்கியார்
சொறியர்,
சோணாடர்
சோணாடுகொண்டார்,
சோணாருண்டார்
சோணையர்
சோதிரியர்
சோதிரையர்
சோதிரையர்
சோமணநாயக்கர்,
சோமணர்
சோமதேவர்
சோமநாடர்,
சோமநாடர்,
சோமநாடார்
சோமநாடார்
சோமநாயக்கர்,
சோமரசர்
சோமராசர்
சோமாசியார்
சோலையர்,
சோழகங்கதேவர்
சோழகங்கநாட்டார்,
சோழகங்கர்,
சோழகர்,
சோழகன்னகுச்சிராயர்
சோழகேரளர்
சோழகோன்
சோழங்கதேவர்,
சோழங்கநாடர்,
சோழங்கநாடார்
சோழங்கர்
சோழங்கிளையார்
சோழங்கொண்டார்
சோழசனகராசர்
சோழசனகராசர்,
சோழதரையர்,
சோழதிரியர்,
சோழதிரையர்,
சோழதேவர்,
சோழநாடர்,
சோழநாயகர்
சோழப்பிரியர்
சோழபல்லவர்
சோழபாண்டியர்,
சோழயர்,
சோழயோத்தியராசர்
சோழர்,
சோழரசர்,
சோழராசர்,
சோழரையர்
சோழவர்,
சோழன்
சோழாட்சியார்,
சோழுதிரையர்,
ஞானசெல்வன்,
ஞானிசேவகர்
ஞானியர்
தக்கோலர்
தக்கோலாக்கியர்,
தக்கோலாக்கியார்,
தஞ்சிராயர்
தஞ்சைக்கோன்
தஞ்சைராயர்,
தண்டத்தலையர்,
தண்டத்தலைவர்,
தண்டநாயகர்
தத்தாண்டார்,
தத்துவண்டார்,
தத்துவாண்டையார்,
தம்பாக்கியார்,
தம்பாக்குடிக்கியார்
தம்பாகுடிக்கி
தம்பிராயர்,
தம்பிரார்
தமிழுதரையர்
தலைசைராயர்,
தலைமலையார்,
தலைமுறையார்
தலையர்,
தலைராயர்,
தலைவர்
தழிஞ்சிராயர்
தளவாய்
தளிகொண்டார்
தளிதியர்
தளிநாடர்
தளிப்பிரியர்
தளியர்
தளியாட்சியார்
தளியாண்டார்
தளியாளர்
தளியாளியார்,
தளியுடையார்
தன்மபால்குடிக்கியார்
தனசைராயர்
தனஞ்சராயர்
தனராயர்
தனிராயர்
தனுசர், தனுச்சர்
தாக்கலாக்கியார்
தாங்கியர்
தாங்கியர்
தாந்தாணி
தாளிதியார்
தாளியர்
தான்தோணியார்
தான்தோன்றியார்,
தானாதிபதியார்
தானாதிபர்
தானாதியார்
தானாபதியார்
தானைத்தலையர்
தானைத்தலைவர்,
திண்ணாப்பிரியர்
திண்ணாப்பிரியர்
திம்மாச்சியார்
தியாகர்,
தியாகி
தியேட்டாளர்
திராணியர்
திராணியார்,
திருக்கட்டியர்,
திருக்காட்டியர்,
திருக்காட்டியார்
திருக்காட்டுராயர்
திருப்புழுச்சியார்,
திருப்பூட்சியார்
திருப்பூவாட்சியார்,
திருமக்கோடைதாங்கி,
திருமயிலர்,
திருமயிலாட்சியார்,
திருமயிலாண்டார்,
திருமார்
திருமுடியார்
திருவளச்சியார்
திருவுடைதாங்கி
தின்னாப்பிரியர்,
துண்டயர்,
துண்டர்,
துண்டராயர்,
துண்டீரராயர்
துண்டுராயர்,
துரையமர்ந்தார்,
துவார்
துறந்தார்
துறவாண்டார்,
துறைகொண்டார்
துறையாண்டார்,
துறையுண்டார்
தெங்கண்டார்,
தெங்கிண்டார்
தெங்கொண்டார்,
தெத்துவெண்டார்
தெத்துவென்றார்
தெத்துவென்றார்,
தெலிங்கராயர்
தென்கொண்டார்,
தென்னங்கியர்
தென்னதிரையர்
தென்னப்பிரியர்,
தென்னர்
தென்னரையர்,
தென்னவராயர்
தென்னவன்,
தென்னறையர்
தேசிராயர்,
தேசுராயர்
தேட்டாளர்
தேவண்டார்
தேவப்பிரியர்
தேவர்
தேவராயர்.
தேவாட்சியார்
தேவாண்டார்,
தேவாளர்
தேவாளியார்,
தேவுகொண்டார்
தேவுடையர்
தேவுடையார்,
தேளி
தொண்டர்
தொண்டாப்பிரியர்
தொண்டார்
தொண்டைப்பிரியர்,
தொண்டைமார்
தொண்டைமான்,
தொண்டைமான்கிளையார்
தொண்டையர்
தொண்டையர்
தொரையண்டார்
தோணாத்தி
தோணார்
தோப்பை
தோப்பையர்
தோப்பையார்,
தோப்பைராயர்
தோளர்
தோன்றார்,
நங்கியார்,
நண்டர்
நண்டல்ராயர்
நண்டலாறுவெட்டி,
நண்டலாறுவெட்டியார்,
நண்டுவெட்டி
நண்டுவெட்டியார்,
நந்தர்
நந்தர்
நந்தியர்,
நந்தியராயர்
நந்திராயர்,
நயினியர்,
நரங்கப்பிலியர்
நரங்கியதேவர்
நரங்கியப்பிரியர்,
நரங்கியப்பிலியர்,
நரங்கியர்,
நரசிங்கதேவர்,
நரசிங்கப்பிரியர்
நரசிங்கர்
நரசிங்கராயர்
நரயர்,
நரியர்
நரியர்
நல்லப்பிரியர்
நல்லவன்னியர்
நல்லிப்பிரியர்
நல்லிப்பிரியர்,
நள்ளிப்பிரியர்
நன்னியர்,
நன்னிராயர்
நாக்காடியார்,
நாகங்கொண்டார்
நாகதேவர்
நாகநாடர்
நாகப்பிரியர்
நாகர்,
நாகராயர்
நாகன்
நாகன்
நாகாட்சியார்
நாகாண்டார்
நாகாளர்
நாகாளர்
நாகாளியார்,
நாகாட்சியார்
நாகுடையார்,
நாகுடையர்
நாணசிவன்,
நாணசேவர்,
நானசேவர்,
நாடர்,
நாடார்
நாட்டார்
நாட்டாள்வார்,
நாடாள்வார்,
நாடாவார்
நாட்டரசர்
நாடாவி
நாட்டரியார்
நாட்டரையர்,
நாட்டறையர்
நாய்க்கர்,
நாயக்கர்
நாய்க்காடியார்,
நாக்காடியார்,
நாய்க்காவாடியார்
நார்த்தேவர்,
நார்த்தவார்,
நாரத்தேவர்
நாவிளங்கியார்
நாணுசட்தேவர்
நாவலங்கியார்
நீலங்கொண்டார்

நெடுங்கொண்டார்,
நெடுமுண்டார்,
நெறிமுண்டார்
நெடுத்தர்,
நெடுத்தார்
நெடுந்தரையர்
நெடுவர்,
நெட்டையர்
நெடுவாண்டார்,
நெடுவண்டார்,
நெடுவாண்டையர்
நெடுவாளியார்,
நெடுங்காளியர்
நெல்லிகொண்டார்
நெல்லிதேவர்
நெல்லிப்பிரியர்,
நெல்லியர்
நெல்லியாண்டார்
நெல்லியாளர்
நெல்லியாளியார்,
நெல்லியாட்சியார்
நெல்லியுடையார்
நெல்லிராயர்

பகட்டுவார்,
பவட்டுவார்,
பவட்டுரார்
பகட்டுராயர்
பக்தாளர்
பங்களராயர்
பசண்டியார்
பசும்படியார்,
பசும்பிடியார்,
பசும்பிடியர்
பசுபதியார்,
பசுபதியர்
பஞ்சரமார்
பஞ்சராயர்
பஞ்சரையர்
பஞ்சையர்
பஞ்சந்தரையர்,
பஞ்சநதரையர்
படைத்தலைவர்,
படைத்தலையர்
படையாட்சி,
படையாட்சியார்,
படையெழுச்சியார்
பட்சியர்
பட்டாண்டார்
பட்டாளர்
பட்டாளியார்,
பட்டாசியார்
பட்டுக்கட்டியார்
பட்டுகொண்டார்
பட்டுடையர்
பட்டுப்பிரியர்
பட்டுராயர்
பணிகொண்டார்
பணிபூண்டார்
பண்ணிக்கொண்டார்,
பண்ணிக்கொண்டர்,
பன்னிக்கொண்டார்,
பன்றிகொண்டார்
பன்னம் கொண்டார்
பண்ணிமுண்டார்,
பண்ணியமுண்டார்,
பண்ணிக்குட்டியார்
பண்டாரத்தார்
பத்தாண்டார்
பத்தாளர்,
பக்தாளர்,
பயத்தார்
பத்தாளியார்,
பத்தாட்சியார்,
பத்தாச்சியார்,
பெத்தாச்சியார்
பத்துகொண்டார்
பத்துடையார்,
பத்துடையர்
பதுங்கராயர்,
பதுங்கரார்,
பதுங்கிரார்,
பதுங்கியார்,
பதுங்கர்
பவம்பாளியர்
பம்பாளியார்
பம்பாளியர்,
பயிற்றுராயர்
பரங்கிலிராயர்,
பரங்கிராயர்
பரங்கியர்
பருதிகொண்டார்
பருதிிதேவர்
பருதிநாடர்
பருதிப்பிரியர்
பருதியர்
பருதியாண்டார்
பருதியாளர்
பருதியாளியார்,
பருதியாட்சியார்
பருதியுடையர்
பருதிராயர்
பருதிகொண்டார்
பருதிக்குடையார்
பருதிவாண்டையார்
பப்புவெட்டியார்
பலமுடையர்,
பலமுடியர்
பல்லவதரையர்
பல்லவநாடர்
பல்லவர்
பல்லவராயர்
பல்லவவாண்டார்,
பல்லவாண்டார்
பவட்டுவார்,
பாட்டுவார்
பழங்கொண்டார்,
பழனங்கொண்டார்,
பழங்கண்டார்
பழ்சைப்பிரியர்
பழசையர்,
பழசையார்
பழசையாளர்,
பழைசையாளர்
பழசையாளியார்,
பழைசையாளியார்,
பழைசையாட்சியார்,
பழசையாட்சியார்
பழத்தார்,
பழுவேட்டரையர்
பழைசைகொண்டார்
பழைசைநாடர்
பழைசையாண்டார்
பழைசையுடையார்
பழையாறுகொண்டார்
பழையாற்றார்
பழையாற்றரையர்
பனங்கொண்டார்
பனைகொண்டார்
பனைநாடர்
பனைப்பிரியர்
பனையதேவர்
பனையர்,
பன்னையர்,
பன்னையார்
பனையாண்டார்
பனையாளர்
பனையாளியார்,
பனையாட்சியார்
பனையுடையார்,
பனையுடையர்
பனைராயர்
பாச்சிகொண்டார்,
பாச்சுண்டார்
பாச்சிப்பிரியர்,
பாப்பிலியர்,
பரிசப்பிலியர்
பாச்சிராயர்
பாச்சிலாளி,
பாச்சிலாளியார்,
பாண்டராயர்,
பாண்டுராயர்
பாண்டுரார்
பாண்டிராயர்
பாண்டியர்,
பாண்டியன்
பாண்டியராயர்
பாப்பரையர்
பாப்பிரியர்,
பாப்பிலியர்
பாப்புடையார்,
பாப்புடையர்
பாப்புரெட்டியார்,
பாப்புவெட்டியார்
பாம்பாளியார்,
பாம்பாளியர்,
பாலைநாடர்,
பானாடர்
பாலைநாட்டர்,
பானாட்டார்,
பால்நாட்டார்
பாலையர்,
பாலியர்,
பாலியார்
பாலையாண்டார்,
பாலாண்டர்
பாலையுடையர்,
பாலுடையர்,
பாவுடையர்,
பவுடையார்
பாலைராயர்,
பால்ராயர்
பிலியிராயர்
பிசலண்டார்
பிசலுண்டார்
பின்னாண்டார்
பின்னுண்டார்
பிச்சயன்,
பிச்சயர்
பிச்சயங்கிளையார்
பிச்சராயர்
பிச்சாண்டார்
பிச்சாளியார்,
பிச்சாளியர்,
பிச்சாடியர்,
பிச்சாடியார்
பிரமராயர்
பிரமர்
பிலியராயர்
பிள்ளைராயர்
பிலிமுண்டார்
பிலுக்கட்டி
பீலியர்
பீலிமுண்டார்

புத்தகழிச்சார்
புத்திகழிந்தார்,
புற்றில்கழிந்தார்,
புட்டில்கழிந்தார்
புலியிரார்
புலிகொண்டார்,
புலிக்கொடியர்,
புலிக்கொடியோர்,
புலிக்குட்டியார்,
புலிக்குட்டியர்,
புல்லுக்கட்டியர்
புலியாக்கியார்,
புலிக்கியார்,
புளுக்கியார்
புழுக்கி
புலியூரார்
புலிராயர்
புள்ளராயர்,
புள்ளவராயர்
புரங்காட்டார்
புறம்பயங்கொண்டார்,
புறம்பயத்தார்,
புறம்பயப்பிரியர்
புறம்பயமுடையர்
புறம்பயர்,
புறம்பயாண்டார்
புறம்பயாளர்
புறம்பயாளியார்,
புறம்பயாளியர்,
புறம்பயாட்சியார்,
புறம்பயாட்சியர்
புன்னாகர்,
புண்ணாக்கர்
புன்னைகொண்டார்
புன்னையர்,
பூனையர்
பூக்கட்டியார்
பூக்கொண்டார்
பூச்சியார்,
பூட்சியார்,
பூட்டங்கண்ணியர்
பூதரையர்,
பூதாங்கியார்,
பூராங்கியார்
பூங்காவணத்தார்
பூப்பிரியர்
பூராயர்பூலார்
பூவர்
பூவாண்டார்,
பூவாண்டர்
பூவாளர்
பூவாளியார்,
பூவாட்சியார்
பூவுடையர்
பூழிநாடர்,
பூழிநாடார்
பூழியர்பிரான்
பூழியூரார்
பூழிராயர்
பூவனையரையர்
பெரிச்சிக்கணக்கர்
பெரியாட்சியார்
பெத்தாச்சி
பெரிச்சியார்
பேரரையர்,
பேதரையர்
பேயர்
பேதிரியர்
பைதுங்கர்
பொதியர்,
பொய்யர்,
பொய்ந்தார்
பொயிந்தார்
பொம்மையர்
பொய்கொண்டார்,
பொய்யுண்டார்,
பொய்கையாண்டார்
பொய்ந்ததேவர்,
பொய்ந்தராயர்,
பொரிப்பொறுக்கியார்
பொறையர்
பொரைபொறுத்தார்
பொற்றையர்,
பொத்தையர்
பொத்தையன்
பொற்றைவெட்டியார்,
பொற்றைவெட்டி,
பொத்தன்வெட்டியார்
பொன்னங்கொண்டார்,
பொன்னமுண்டார்
பொன்பூண்டார்
பொன்னங்குட்டியார்
பொன்னக்குட்டி
பொன்னதேவர்
பொன்னவராயர்
பொன்னாண்டார்
பொன்னாப்பூண்டார்
பொன்னாரம்பூண்டார்
பொன்னாளியார்,
பொன்னானியார்,
பொன்னானீயார்,
பொன்மாரியார்
பொண்டவராயர்
போசளர்
போய்ந்தார்போய்ந்தராயர்,
போய்ந்தரராயர்
போசுதேவர்
போரிற்கொளுத்தியார்,
போரைக்கப்ளுத்தியார்
போரிற்சுற்றியார்,
போரைச்சுற்றியார்
போரிற்பொறுக்கியார்,
போர்பொறுக்கியார்,
போர்க்கட்டியார்,
போர்க்கட்டியர்,
போர்க்காட்டியார்,
போறிர்கட்டியார்
போர்மூட்டியார்
போதரையர்
போத்திரியர்
போக்காட்டியார்
மங்கலதேவர்,
மங்கதேவர்,
மங்காத்தேவர்,
மங்கலத்தார்
மங்கலநாடர்
மங்கலப்பிரியர்
மங்கலராயர்
மங்கலர்,
மங்கலார்
மங்கலண்டார்
மங்கலாளர்
மங்கலளியார்,
மங்கலாட்சியார்
மங்கல்கொண்டார்
மட்டியார்,
மட்டையர்
மட்டையாண்டார்
மட்டைராயர்
மணவாளர்
மணிக்கிரார்
மணிராயர்
மண்கொண்டார்,
மங்கொண்டார்,
மங்கண்டார்,
மண்ணைகொண்டார்
மண்டலமாளியார்
மண்டலராயர்,
மண்டராயர்
மண்ணியார்,
மண்ணியர்,
மண்ணையார்,
மண்ணையர்,
மண்டலார்
மண்ணவேளார்
மணியர்,
மணியார்
மனவாரர்
மன்னயர்,
மன்னியர்
மண்ணிராயர்,
மணிக்கராயர்
மண்மலைக்காளியார்
மண்வெட்டிக்கூழ்வழங்கியார்,
மண்வெட்டியில்கூழ்வாங்கி
மதப்பிரியர்,
மதப்பிலியர்,
மதியாப்பிரியர்
மதமடக்கு
மநமடக்கு
மந்திரியார்,
மந்தியார்
மயிலாண்டார்,
மயிலாண்டர்
மருங்கராயர்,
பருங்கைராயர்,
கைராயர்
மலையர்
மலையமான்
மலையராயர்
மலையரையர்
மலைராயர்,
மலையராயர்
மல்லிகோண்டார்
மழநாடர்
மழவராயர்
மழவர்
மழவாளியார்,
மழுவாடியார்
மனமஞ்சார்
மதில்சுற்றி
மணிகொண்டார்
மங்களார்
மன்னைசிங்காரி
மன்னையர்,
மன்னையார்,
மன்னையர்,
மன்னியர்,
மண்ணியர்,
மண்ணையர்
மன்னசிங்கர்,
மன்னசிங்காரியார்
மன்னதேவர்
மன்னவேளார்,
மன்னவேள்
மன்றாடியார்
மாங்கொண்டார்
மாங்காடர்
மாங்காட்டார்மாகாளியார்
மாதராயர்,
மாதைராயர்,
மாதுராயர்,
மாத்துராயர்
மாதவராயர்
மாதிரார்
மாதையர்,
மாதயர்
மாதையாண்டார்,
மாதயாண்டார்
மாத்துளார்
மாநாடர்,
மாடர்,
மாந்தராயர்
மாந்தையரையர்,
மாந்தரையர்
மாவிழிசுத்தியார்
மாதையுண்டார்
மாப்பிரியர்
மாமணக்காரர்
மாம்பழத்தார்,
பழத்தார்
மாலையிட்டார்
மால்
மாவலியார்
மாவாண்டார்,
மாவாண்டர்
மாவாளர்
மாவாளியார்,
மாவாட்சியார்
மாவுடையார்
மாவெற்றியார்,
மாவெட்டியார்
மாளிகைசுற்றியார்
மாளிச்சுற்றியார்,
மாளிச்சுத்தியார்
மாளிச்சர்
மாளுவராயர்
மானங்காத்தார்
மானத்தரையர்,
மானமுத்தரையர்
மானம்விழுங்கியார்,
மானவிழுங்கியார்,
மானமுழுங்கியார்
மான்சுத்தியார்
மானவழங்கியார்
மானுசதேவர்
மின்கொண்டார்
மின்னாண்டார்
மின்னாண்டார்
மின்னாளியார்
மீனவராயர்
முடிகொண்டார்,
முடியைக்கொண்டார்
முட்டியார்
முணுக்காட்டியார்,
முனுக்காட்டியார்
முண்டார், முண்டர்
முதலியார்
முத்தரையர்
முத்துக்குமார்
மும்முடியார்,
மும்முடியர்
முருகர்
முறையார்
முனைகொண்டார்,
முனைமுண்டார்
முனைதரையர்,
முனையதிரியர்
முனையாளியார்,
முனையாட்சியார்
மூங்கிலியார்,
மூங்கிலியர்
மூரியர்,
மூரையர்,
1651. முறையார்
மூவர்,மூசி
மூசியார்
மூட்டார்
மூன்றர்,
மூக்குவெள்ளையர்
மூவராயர்கண்டார்
மூவரையர்
மூவாளியார்
மூவெற்றியார்,
மூவெட்டியார்,
மூளைவெட்டியார்
மூவேந்த்ரையர்
மூன்றாட்சியார்,
மூண்டவாசியார்,
மூண்டாசியார்
மெய்க்கன்கோபாலர்
மெனக்கடார்,
மெனக்கடர்
மெட்டத்தேவர்
மேல்கொண்டார்,
மேற்கொண்டார்,
மேல்கொண்டார்
மேல்நாடர்,
மேனாடர்
மேல்நாட்டுராயர்,
மேனாட்டரையர்
மேனாட்டுத்தேவர்
மொட்டதேவர்
மொட்டாளியார்,
மொட்டாளியர்,
மொட்டாணியர்
மோகூர்ப்பிரியர்,
மோதப்பிலியர்
மொங்கத்தேவர்
வயிராயர்,
வயிரவர்
வங்கணர்,
வங்கத்தரையர்
வங்கர்
வங்கராயர்,
வங்கனராயர்
வங்காரமுத்தரையர்,
வடிவிராயர்
வடுவுரையார்
வங்காரமுத்திரியர்,
வங்கானமுத்திரையர்
வஞ்சிராயர்,
வடுராயர்,
வடுகராயர்
வண்டர்,
வாண்டார்
வண்டதேவர்
வம்பாளியார்
வர்மர்
வலங்கொண்டார்,
வலங்கண்டார்
வல்லக்கோன்
வல்லங்கொண்டார்,
வல்லுண்டார்
வல்லத்தரசு,
வல்லத்தரசர்
வல்லத்தரையர்,
வல்லவரையர்
வல்லமாண்டார்
வல்லவராயர்
வல்லரண்டார்
வல்லாண்டார்,
வல்லண்டார்
வல்லாளதேவர்,
வள்ளாளதேவர்,
வல்வாளதேவர்
வல்லாளியார்,
வல்லாடியார்,
வல்லிடியார்
வழியார்
வழுதியார்
வழுவாளியார்,
வழுவாடியார்,
வழுவாட்சியார்
வலங்கூரர்
வளத்தாதேவர்
வளம்பர்,
வளவர்
வள்ளையர்
வள்ளைராயர்
வன்னிகொண்டார்
வன்னிமுண்டார்,
வண்ணிமுண்டார்,
வண்ணியமுண்டார்
வன்னியர்,
வன்னியனார்
வாச்சார்,
வாச்சியார்
வாச்சுக்குடையார்,
வாச்சிக்குட்டியர்
வாஞ்சிராயர்,
வாட்கொண்டார்,
வாள்கொண்டார்
வாட்டாட்சியார்,
வாட்டாச்சியார்,
வாட்டாச்சியர்
வாணக்கர்
வணதரையர்,
வாணதிரையர்,
வாணதிரியர்,
வாணாதிரியர்
வாணாதிராயர்
வாணரையர்
வாண்டாப்பிரியர்,
வண்டப்பிரியர்
வாண்டையார்,
வண்டயர்
வாண்டராயர்,
வண்டைராயர்
வாப்பிரியர்,
வாப்பிலியர்
வாயாண்டார்
வாயாளர்
வாயாளியார்,
வாயாடியார்,
வாயாட்சியார்.
வாய்ப்புலியார்
வாளாடியார்
வாலியர்
வாலிராயர்
வாவுடையர்
வாளமரர்
வாளாண்டார்
வாளாளர்
வாளாளியார்,
வாளாட்சியார்
வாளுக்குவலியர்,
வாளுக்குவேலியர்
வாளுடையர்
வாளுவராயர்
வாள்கொளியார்
வாள்பிரியர்,
வாட்பிரியர்
வாள்ராயர்
வாள்வெற்றியார்,
வாள்வெட்டியார்,
வாளால்வெட்டியார்
வாளையார்
விக்கிரமத்தார்
விக்கிரமத்தரையர்
விசயதேவர்,
விசயத்தேவர்,
விசாதேவர்,
விசயராயர்,
விசையராயர்,
விசராயர்,
விசுராயர்
விசாறுண்டார்
விசுவராயர்,
விசுவரார்
விசயாண்டார்,
விசலர்
விசலப்பிரியர்
விசலராயர்
விசலாண்டார்,
விசலண்டார்,
விசலாளர்
விசலாளியர்,
விசாலாளியார்,
விசலாட்சியார்,
விசாலாட்சியார்
விசலுடையர்
விசல்கொண்டார்,
விசலுண்டார்,
விசல்தேவர்
விசல்நாடர்
விசுவராயர்
விண்டுராயர்,
விஞ்சிராயர்,
விஞ்சைராயர்
விருதராசர்
விருதராசபயங்கரர்
விருதலார்,
விருதுளார்
விலாடத்தரையர்
வில்லர்
வில்லதேவர்
வில்லவதரையர்,
வில்லவதரையனார்
வில்லவராயர்,
வில்வராயர்
விழுப்பாதராயர்
விளப்பர்
விற்பனர்,
விட்டுணர்
விற்பன்னராயர்
வினவற்பிரியர்,
வினைத்தலைப்பிரியர்,
வினைத்தலைப்பிலியர்
வீசண்டார்
வீசாண்டார்
வீச்சாதேவர்
வீண்டுராயர்,
வீணதரையர்,
வீணாதிரியர்
வீரங்கொண்டார்,
வீரமுண்டார்,
வீரமுள்ளார்
வீரப்பிரியர்,
வீரப்பிலியர்,
வீரப்புலியார்
வீராண்டார்,
வீராண்டியார்
வீணாதரையர்,
வீணாதிரியர்,
வீனைதிரையர்
வெக்காலியார்
வெங்களபர்,
வெங்களப்பர்
வெங்கிராயர்
வெட்டுவராயர்
வெட்டுவார்,
வெட்டுவர்,
வெட்டர்
வெண்டர்,
வென்றார்
வெண்டதேவர்,
வெண்டாதேவர்
வெண்ணுமலையார்,
வெண்ணுமலையர்
வெள்ளங்கொண்டார்
வெள்ளடையார்.
வெள்ளடையர்
வெள்ளதேவர்
வெள்ளப்பனையர்
வெள்ளாளியார்,
வெள்ளாணியார்
வெற்றியர்,
வெறியர்
வேங்கைப்பிரியர்,
வேங்கைப்பிலியர்
வேங்கைராயர்,
வேங்கையன்
வேங்கையாளியார்,
வேட்கொண்டார்
வேட்ப்பிரியர்
வேணாடர்
வேணுடையார்,
வேணுடையர்
வேம்பராயர்
வேம்பையன்
வேம்பர்
வேம்பாண்டார்
வேளாண்டார்
வேளார்
வேலர்
வேளாளியார்,
வேளாட்சியார்
வேளுடையார்,
வேளுடையர்
வேளுரார்,
வேளுரர்
வேள்
வேள்ராயர்
வைகராயர்,
வையராயர்
வைதும்பர்,
வைதுங்கர்,
வைதும்பராயர்,
வைராயர்,

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள புதிய பட்டங்கள்

இராதரன்
இரும்பர்
இன்பச்செட்டி
ஊணியார்
ஊர்த்தியார்
கட்டுவிடான்
கட்டையர்
கண்டுவார்
கணியர்
கருப்பக்கள்ளன்
கழுத்திரையர்
களரி
கன்னக்காரர்
கன்னவண்டி
காரி
கிடாத்திரியார்
கிழண்டார்
கிளுப்பண்டார்
கும்மாயன்
கொம்பட்டி
கோன்றி
கோப்பனார்
சட்டம்பி
சம்பட்டி
சம்புராயர்
சரபோதி
சவுளி
சிங்கப்புலி
சிவந்தாக்கி
செட்டரையர்
சேப்பிழார்
சோணையர்
தம்பாகுடிக்கி
தம்பிரார்
தமிஞ்சிராயர்
தாந்தாணி
தியேட்டாளர்
தேளி
தோணாத்தி
தோப்பை
தோளர்
நரியர்
பஞ்சையர்
பணிபூண்டார்
பரங்கியர்
பாச்சுண்டார்
பிச்சாடி
பில்லுக்கட்டி
பீலியர்
புழுக்கி
பூலார்
பெத்தாச்சி
பேயர்
பொத்தையன்
பொன்னக்குட்டி
மண்டலார்
மண்ணவேளார்
மாகாளி
பின்னாண்டார்
மூசி
மூட்டார்
வாட்டாச்சி
வாணக்கர்
வாய்ப்புலி
வேங்கையன்
வேம்பையன்

Share
This entry was posted in கள்ளர் and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *